BOOSTER ONE PUMP AND FEEDER PUMP

                                            

BOOSTER ONE PUMP 

ปั๊มน้ำเสริมแรงดันแบบใช้มอร์เตอร์ตัวเดียว Booster 1 pump 

สามารถประกอบเป็นชุดสำหรับระบบไฟ  220 V. หรือ 380 V. 

เลือกปั๊มได้ตามความเหมาะสมของสถานที่ติดตั้ง ส่วนมาก

จะใช้กับสถานที่ติดตั้งที่มีพื้นที่จำกัดหรือจำนวนจุดใช้น้ำ

ไม่มาก โดยปั๊มตัวเดียวสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรณีจุดใช้น้ำมาก หรืออาคารสูง แนะนำเป็นแบบสองตัว

สลับการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยืดอายุให้ปั๊มน้ำ

 

BOOSTER FEEDER PUMP

เป็นบูสเตอร์ปั๊มระบบดั้งเดิม ใช้แอร์ฟีดเดอร์เป็นตัวช่วย

เติมอากาศในถังแรงดันที่ไม่มีไส้ยาง เป็นระบบอิง

ธรรมชาติของน้ำ ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่ และยัง

มีการผลิตอยู่

     

 

 

  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ